วงศ์ Aeshnidae

ตัวอ่อน: ตัวอ่อนแมลงปอยักษ์ มีลำตัวเรียวยาวและมีขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับวงศ์อื่น ๆ อาศัยอยู่ในลำธารและแม่น้ำ ตัวอ่อนเป็นผู้ล่า เมื่อถูกรบกวนมักแกล้งทำเป็นตาย (นฤมล แสงประดับ, 2548)

สกุล Anaciaeschna
 - Anaciaeschna jaspidea  (Burmeister, 1839)
สกุล Anax
 - Anax immaculifrons Rambur, 1842
 - Anax nigrofasciatus Oguma, 1915
สกุล Gynacantha
 - Gynacantha basiguttata Selys, 1882
 - Gynacantha bayadera Selys, 1891
 - Gynacantha demeter Ris, 1911
 - Gynacantha incisura Fraser, 1935
 - Gynacantha phaeomeria Lieftinck, 1960
 - Gynacantha saltatrix Martin, 1909
 - Gynacantha subinterrupta Rambur, 1842
สกุล Heliaeschna
 - Heliaeschna crassa Krüger, 1899
 - Heliaeschna uninervulata Martin, 1909
สกุล Indaeschna
 - Indaeschna grubaueri (Förster, 1904)
สกุล Periaeschna
 - Periaeschna nocturnalis Fraser, 1927
สกุล Planaeschna
 - Planaeschna chiengmaiensis Asahina, 1981
 - Planaeschna intersedens (Martin, 1909)
สกุล Polycanthagyna
 - Polycanthagyna erythromelas (McLachlan, 1896)
สกุล Sarasaeschna
 - Sarasaeschna minuta (Asahina, 1986
สกุล Tetracanthagyna
 - Tetracanthagyna brunnea McLachlan, 1898
 - Tetracanthagyna plagiata (Waterhouse, 1877)
 - Tetracanthagyna waterhousei McLachlan, 1898


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น