วงศ์ Asplanchnidaeสกุล Asplanchna
 - Asplanchna brightwellii Gosse, 1850
 - Asplanchna priodonta Gosse, 1850
 - Asplanchna sieboldii (Leydig, 1854)
 - Asplanchna tropica Koste & Tobias, 1989
สกุล Asplanchnopus
 - Asplanchnopus hyalinus Harring, 1913
 - Asplanchnopus multiceps (Schrank, 1793)
สกุล Harringia
 - Harringia rousseleti de Beauchamp, 1912


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น