วงศ์ Atrochidae



สกุล Acyclus
 - Acyclus inquietus Leidy, 1882
สกุล Cupelopagis
 - Cupelopagis vorax (Leidy, 1857)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น