วงศ์ Canthocamptidaeสกุล Elaphoidella
 - Elaphoidella bidens (Schmeil, 1894)
 - Elaphoidella bromeliaecola (Chappuis, 1928)
 - Elaphoidella intermedia Chappuis, 1931
 - Elaphoidella jaesornensis Watiroyram, Brancelj & Sanoamuang, 2015
 - Elaphoidella ligorae Watiroyram, Sanoamuang & Brancelj, 2017
 - Elaphoidella margaritae Pesce & Apostolov, 1985
 - Elaphoidella namnaoensis Brancelj, Watiroyram & Sanoamuang, 2010
 - Elaphoidella paraaffinis Watiroyram, Sanoamuang & Brancelj, 2017
 - Elaphoidella thailandensis Watiroyram, Brancelj & Sanoamuang, 2015
สกุล Epactophanes
 - Epactophanes richardi Mrázek, 1894


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น