วงศ์ Chlorocyphidaeสกุล Aristocypha
 - Aristocypha fenestrella (Rambur, 1842)
สกุล Heliocypha
 - Heliocypha biforata (Selys, 1859)
สกุล Indocypha
 - Indocypha vittata (Selys, 1891)
สกุล Libellago
 - Libellago aurantiaca (Selys, 1859)
 - Libellago hyalina (Selys, 1859)
 - Libellago lineata (Burmeister, 1839)
 - Libellago stigmatizans (Selys, 1859)
สกุล Rhinocypha
 - Rhinocypha arguta Hämäläinen & Divasiri, 1997
 - Rhinocypha pelops Laidlaw, 1936


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น