วงศ์ Collothecidaeสกุล Collotheca
 - Collotheca algicola (Hudson, 1886)
 - Collotheca ambigua (Hudson, 1883)
 - Collotheca campanulata (Dobie, 1849)
 - Collotheca edentata (Collins, 1872)
 - Collotheca heptabrachiata (Schoch, 1869)
 - Collotheca ornata (Ehrenberg, 1832)
 - Collotheca stephanochaeta Edmondson, 1936
 - Collotheca tenuilobata (Anderson, 1889)
 - Collotheca trilobata (Collins, 1872)
สกุล Stephanoceros
 - Stephanoceros fimbriatus (Goldfusz, 1820)
 - Stephanoceros millsii (Kellicott, 1885)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น