วงศ์ Conochilidaeสกุล Conochilus
 - Conochilus (Conochiloides) coenobasis (Skorikov, 1914)
 - Conochilus (Conochiloides) dossuarius Hudson, 1885
 - Conochilus (Conochiloides) natans (Seligo, 1900)
 - Conochilus (Conochilus) hippocrepis  (Schrank, 1803)
 - Conochilus (Conochilus) unicornis Rousselet, 1892


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น