วงศ์ Corixidaeสกุล Agraptacorixa
 - Agraptacorixa sp. 


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น