วงศ์ Crambidaeสกุล Eoophyla
 - Eoophyla sejunctalis (Snellen, 1876)
สกุล Paracymoriza
 - Paracymoriza vagalis (Walker, 1866)
สกุล Paraponyx
 - Paraponyx fluctuosalis (Zeller, 1852)
 - Paraponyx stagnalis (Zeller, 1852)
สกุล Parapoynx
 - Parapoynx diminutalis Snellen, 1880
 - Parapoynx stagnalis (Zeller, 1852)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น