วงศ์ Cyclestheriidaeสกุล Cyclestheria
 - Cyclestheria hislopi (Baird, 1859)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น