วงศ์ Cyclopidaeสกุล Acanthocyclops
 - Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853)
สกุล Afrocyclops
 - Afrocyclops henrii  Alekseev & Sanoamuang, 2006
สกุล Bryocyclops
 - Bryocyclops maewaensis Watiroyram, Brancelj & Sanoamuang, 2012
สกุล Cryptocyclops
 - Cryptocyclops bicolor (Sars, 1863)
 - Cryptocyclops linjanticus (Kiefer, 1928)
สกุล Diacyclops
 - Diacyclops nanus (G.O. Sars, 1863)
สกุล Ectocyclops
 - Ectocyclops eucanthus (Sars, 1906)
 - Ectocyclops microdenticulatus Lindberg, 1940
 - Ectocyclops pacificus Ischida, 2001
 - Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838)
 - Ectocyclops polyspinosus Harada, 1931
 - Ectocyclops rubescens Brady, 1904
 - Ectocyclops serrulatus (Fischer, 1851)
สกุล Macrocyclops
 - Macrocyclops cf. distinctus (Richard, 1887)
 - Macrocyclops albidus (Jurine, 1820)
 - Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820)
 - Macrocyclops neuter Kiefer, 1931
 - Mesocyclops cf. microlasius  Kiefer, 1981
 - Mesocyclops aspericornis (Daday, 1906)
 - Mesocyclops dissimilis (Defaye & Kawabata, 1993)
 - Mesocyclops ferjemurami Holynska & Nam, 2000
 - Mesocyclops francisci Holynska, 2000
 - Mesocyclops ogunnus Onabamiro, 1957
 - Mesocyclops pehpiensis Hu, 1943
 - Mesocyclops pilosis Kiefer, 1930
 - Mesocyclops splendidus Lindberg, 1956
 - Mesocyclops thermocyclopoides (Harada, 1931)
 - Microcyclops pachyspina Lingberg, 1937
สกุล Mesocyclops
 - Mesocyclops affinis Van de Velde, 1987
สกุล Metacyclops
 - Metacyclops thailandicus Boonyanusith, Sanoamuang & Brancelj, 2018
สกุล Microcyclops
 - Microcyclops cf. karvei (Kiefer & Moorthy, 1935)
 - Microcyclops rubellus (Lill, 1901)
 - Microcyclops varicans (G. O. Sars, 1863)
สกุล Paracyclop
 - Paracyclop affinis (G.O. Sars, 1863)
 - Paracyclop fimbriatus (Fischer, 1853)
 - Paracyclop vagus Lindberg, 1939
สกุล Thermocyclops
 - Thermocyclops crassus (Fischer, 1853)
 - Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1926)
 - Thermocyclops incises Kiefer, 1931
 - Thermocyclops maheensis Lindberg, 1941
 - Thermocyclops oblongatus (G.O. Sars, 1927)
 - Thermocyclops operculifer Kiefer, 1930
 - Thermocyclops parahastatus Karanovic, Koompoot & Sanoamuang, 2017
 - Thermocyclops rylovi (Smirnov, 1929)
 - Thermocyclops taihokuensis (Harada, 1931)
 - Thermocyclops thailandensis Karanovic, Koompoot & Sanoamuang, 2017
 - Thermocyclops vermifer (Lindberg, 1935)
 - Thermocyclops wolterecki Kiefer, 1938
สกุล Tropocyclops
 - Tropocyclops confines (Kiefer, 1930)
 - Tropocyclops prasinus (Fischer, 1853)
 - Tropocyclops tenellus (G.O. Sars, 1909)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น