วงศ์ Cyzicidaeสกุล Cyzicus
 - Cyzicus pilosus Rogers, Thaimuangphol, Saengphan & Sanoamuang, 2013


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น