วงศ์ Dicranophoridaeสกุล Aspelta
 - Aspelta circinator (Gosse, 1886)
สกุล Dicranophoroides
 - Dicranophoroides caudatus (Ehrenberg, 1834)
 - Dicranophoroides claviger (Hauer, 1965)
สกุล Dicranophorus
 - Dicranophorus epicharis Harring & Myers, 1928
 - Dicranophorus grandis (Ehrenberg, 1832)
 - Dicranophorus prionacis Harring & Myers, 1928
 - Dicranophorus robustus Harring & Myers, 1928
สกุล Encentrum
 - Encentrum longidens Donner, 1943
 - Encentrum pornsilpi Segers & Chittapun, 2001


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น