วงศ์ Dryopidaeสกุล Elmomorphus
 - Elmomorphus bryanti Hinton, 1935
 - Elmomorphus prosternalis Hinton, 1935
สกุล Pachyparnus
 - Pachyparnus tonkineus Fairmaire, 1888
สกุล Parahelichus
 - Parahelichus pseudogranulosus Lujková, Degma & Kodada, 2014
สกุล Stenomystax
 - Stenomystax kubani Kodada, Jäch & Čiampor, 2003


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น