วงศ์ Ephemeridae

ตัวอ่อน: ตัวอ่อนมีรูปร่างยาว กรามยาวไม่มีหนามแหลม หรือมีเฉพาะบริเวณด้านฐาน ปลายโค้งขึ้นและโค้งออกนอกตัว ขาดัดแปลงไปสำหรับใช้ขุด (burrowers) เหงือกอยู่ทางด้านข้างโค้งมาคลุมด้านบนของส่วนท้อง แพนหางยาว 3 เส้น ตัวอ่อนขุดรูอยู่ในทรายหรือตะกอนละเอียดในลำธารและแม่น้ำบริเวณที่น้ำไหลไม่แรง เก็บกินอนุภาคอินทรีย์ขนาดเล็กเป็นอาหาร สมาชิกในวงศ์นี้มีความทนทานปานกลาง (นฤมล แสงประดับ, 2548; บุญเสถียร บุญสูง, 2557)

สกุล Ephemera
 - Ephemera purpurata Ulmer, 1919
 - Ephemera rufomaculata Zhou & Zheng, 2003


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น