วงศ์ Epiphanidaeสกุล Cyrtonia
 - Cyrtonia tuba  (Ehrenberg, 1834)
สกุล Epiphanes
 - Epiphanes clavulata (Ehrenberg, 1832)
 - Epiphanes macroura (Barrois & Daday, 1894)
สกุล Proalides
 - Proalides subtilis Rodewald, 1940
 - Proalides tentaculatus de Beauchamp, 1907


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น