วงศ์ Euchlanidaeสกุล Beauchampiella
 - Beauchampiella eudactylota (Gosse, 1886)
สกุล Dipleuchlanis
 - Dipleuchlanis propatula (Gosse, 1886)
สกุล Euchlanis
 - Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832
 - Euchlanis incisa  Carlin, 1939
 - Euchlanis lyra Hudson, 1886
 - Euchlanis meneta Myers, 1930
 - Euchlanis triquetra Ehrenberg, 1838
สกุล Tripleuchlanis
 - Tripleuchlanis plicata  (Levander, 1894)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น