วงศ์ Euphaeidae

ตัวอ่อน: มีชื่อเรียกว่า แมลงปอเข็มหางโป่ง เนื่องจากมีลักษณะเด่นคือเหงือกโป่งพองเด่นชัด และมีเหงือกที่ด้านล่างของส่วนท้องด้วย ตัวอ่อนเป็นผู้ล่า (นฤมล แสงประดับ, 2548)

สกุล Anisopleura
 - Anisopleura furcata Selys, 1891
 - Anisopleura subplatystyla Fraser, 1927
สกุล Bayadera
 - Bayadera hyalina Selys, 1879
 - Bayadera serrata Davies & Yang, 1996
สกุล Dysphaea
 - Dysphaea dimidiata Selys, 1853
 - Dysphaea gloriosa Fraser, 1938
สกุล Euphaea
 - Euphaea impar Selys, 1859
 - Euphaea masoni Selys, 1879
 - Euphaea ochracea Selys, 1859
 - Euphaea pahyapi Hämäläinen, 1985
สกุล Schmidtiphaea
 - Schmidtiphaea schmidi Asahina, 1978


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น