วงศ์ Gastropodidaeสกุล Ascomorpha
 - Ascomorpha agilis Zacharias, 1893
 - Ascomorpha ecaudis Perty, 1850
 - Ascomorpha ovalis (Bergendal, 1892)
 - Ascomorpha saltans  Bartsch, 1870
สกุล Gastropus
 - Gastropus hyptopus (Ehrenberg, 1838)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น