วงศ์ Gerridae

ปีกมีหลายแบบ มีขาคู่หน้าที่แข็งแรงมาก ชอบเดินโต้กระแสน้ำในลำธารต้นน้ำ อาศัยบนผิวน้ำทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย อาศัยบนผิวน้ำ (นฤมล แสงประดับ, 2548)

สกุล Amemboa
 - Amemboa aquafrigida Zettel & Chen, 1997
 - Amemboa brevifasciata  Miyamoto, 1967
 - Amemboa cristata Polhemus & Andersen, 1984
 - Amemboa javanica Lundblad, 1933
 - Amemboa velaris Polhemus & Andersen, 1984
สกุล Aquarius
 - Aquarius adelaidis (Dohrn, 1860)
สกุล Cryptobates
 - Cryptobates sp. 
สกุล Cylindrostethus
 - Cylindrostethus costalis Schmidt, 1915
 - Cylindrostethus malayensis Polhemus, 1994
สกุล Esakia
 - Esakia latonota Duc & Zettle, 2013
สกุล Gnomobates
 - Gnomobates kuiteri (Hungerford & Matsuda, 1958)
สกุล Limnogonus
 - Limnogonus fossarum (Fabricius, 1775)
 - Limnogonus nitidus (Mayr, 1865)
สกุล Limnometra
 - Limnometra matsudai  (Miyamoto, 1967)
สกุล Metrocoris
 - Metrocoris acutus Chen and Nieser, 1993
 - Metrocoris ciliatus den Boer, 1965
 - Metrocoris inthanon Chen and Nieser, 1993
สกุล Naboandelus
 - Naboandelus signatus Distant, 1910
สกุล Neogerris
 - Neogerris parvulus (Stål, 1859)
สกุล Onychotrechus
 - Onychotrechus esakii Andersen, 1980
สกุล Pleciobates
 - Pleciobates tuberculatus Esaki, 1930
สกุล Ptilomera
 - Ptilomera fang Polhemus, 2001
 - Ptilomera hemmingseni Andersen, 1967
 - Ptilomera hylactor Breddin, 1903
 - Ptilomera jariyae Vitheepradit & Sites, 2007
 - Ptilomera kra Vitheepradit & Sites, 2007
 - Ptilomera tennaserim Vitheepradit & Sites, 2007
 - Ptilomera tigrina Uhler, 1860
สกุล Rhagadotarsus
 - Rhagadotarsus kraepelini Breddin, 1905
สกุล Rheumatogonus
 - Rheumatogonus vietnamensis Zettel & Chen, 1996
สกุล Ventidius
 - Ventidius distanti Paiva, 1918
 - Ventidius karen Lansbury, 1990
 - Ventidius lundbladi Miyamoto, 1967


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น