วงศ์ Glossosomatidaeสกุล Agapetus
 - Agapetus abdeel Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Agapetus atuus  Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Agapetus cenomarus Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Agapetus chinensis Mosely, 1942
 - Agapetus dangorum Oláh, 1988
 - Agapetus esinertus Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Agapetus gotgian Oláh, 1988
 - Agapetus halong Oláh, 1988
 - Agapetus lalus Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Agapetus phorkys Malicky & Nuntakwang, 2006
 - Agapetus quordus Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Agapetus vercondarius Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Agapetus viricatus  Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Agapetus voccus Malicky & Chantaramongkol, 1992
สกุล Glossosoma
 - Glossosoma atitto Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Glossosoma elvisso Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Glossosoma jentumar  Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Glossosoma malayanum Banks, 1934
สกุล Nepaloptila
 - Nepaloptila jisunted Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Nepaloptila kanikar Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Nepaloptila ruangjod Malicky & Chantaramongkol, 1992
สกุล Padunia
 - Padunia akkad Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Padunia burebista  Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Padunia karaked Malicky & Chantaramongkol, 1992
สกุล Poeciloptila
 - Poeciloptila almodad Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Poeciloptila briatec  Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Poeciloptila phyllis Malicky & Chantaramongkol, 2006


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น