วงศ์ Goeridaeสกุล Gastrocentrides
 - Gastrocentrides sumatranus Ulmer, 1930
สกุล Goera
 - Goera ateduna Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Goera atiugo Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Goera devinat Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Goera echo Malicky & Thani, 2000
 - Goera ilo Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Goera mandana Mosely, 1938
 - Goera matuilla Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Goera minor Mosely, 1938
 - Goera redsat Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Goera redsomar Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Goera schmidi Denning, 1982
 - Goera seccio Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Goera trouca Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Goera unica  Ulmer, 1951
 - Goera uniformis Banks, 1931


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น