วงศ์ Gomphidae

ตัวอ่อน: ตัวอ่อนแมลงปอเสือ มีลักษระเด่นคือมีหนวดข้างละ 4 ปล้อง ปล้องที่ 3 มีขนาดใหญ่มาก ส่วนปล้องที่ 4 ค่อนข้างเล็ก ริมฝีปากล่างแบน ส่วนมากพบในแหล่งน้ำไหล เช่นลำธาร หรือน้ำตก ชนิดที่อาศัยอยู่ใต้ก้อนหินจะมีรูปร่างแบนกว่าพวกที่เกาะกับพืชน้ำ ตัวอ่อนเป็นผู้ล่า (Mccafferty, 1981; นฤมล แสงประดับ, 2548)

สกุล Nepogomphus
สกุล Amphigomphus
สกุล Asiagomphus
สกุล Burmagomphus
สกุล Davidius
สกุล Gomphidia
สกุล Gomphidictinus
สกุล Heliogomphus
สกุล Ictinogomphus
สกุล Leptogomphus
สกุล Macrogomphus
สกุล Megalogomphus
สกุล Microgomphus
สกุล Nihonogomphus
สกุล Onychogomphus
สกุล Orientogomphus
สกุล Paragomphus
สกุล Phaenandrogomphus
สกุล Sieboldius
สกุล Sinictinogomphus


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น