วงศ์ Hebridaeสกุล Hyrcanus
 - Hyrcanus varicolor Andersen, 1981
สกุล Merragata
 - Merragata pallescens Distant, 1909
สกุล Timasius
 - Timasius miyamotoi Andersen, 1981


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น