วงศ์ Helotrephidaeสกุล Fischerotrephes
 - Fischerotrephes heissi Chen, Nieser & Sangpradub, 2006
 - Fischerotrephes maculatus Chen, Nieser & Sangpradub, 2006
สกุล Idiotrephes
 - Idiotrephes asiaticus Zettel & Polhemus, 1998
สกุล Tiphotrephes
 - Tiphotrephes indicus Distant, 1910


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น