วงศ์ Hydrobiosidaeสกุล Apsilochorema
 - Apsilochorema natibhinnam  Schmid, 1970
 - Apsilochorema utchtchunam Schmid, 1970


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น