วงศ์ Hydropsychidae

ตัวอ่อน: แมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์นี้เป็นวงศ์ใหญ่ ตัวอ่อนมีแผ่นแข็งปกคลุมอกทั้ง 3 ปล้องและมีเหงือกทางด้านล่างของส่วนท้อง และมีกระจุกแข็งยาวบริเวณปลายของ anal prolegs ตัวอ่อนสร้างที่อาศัยแบบยึดติดกับพื้นอาศัยโดยมีปากรังเปิดสวนทางกับทิศทางการไหลของน้ำ และสานใยไหมเป็นตาข่ายที่ด้านหน้าของปากรังไว้กรองอาหารที่ปะปนมากับน้ำ ช่องตาข่ายของแต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกัน ทำให้สามารถเลือกขนาดของอาหารได้ ตัวอ่อนกรองกินสาหร่าย อนุภาคอินทรีย์ขนาดเล็ก รวมทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก สมาชิกในวงศ์นี้มีความทนทานปานกลาง (นฤมล แสงประดับ, 2548; บุญเสถียร บุญสูง, 2557)

สกุล Aethaloptera
 - Aethaloptera sexpunctata Kolenati, 1859
สกุล Amphipsyche
 - Amphipsyche gratiosa Navás, 1922
 - Amphipsyche meridiana Ulmer, 1909
สกุล Cheumatopsyche
 - Cheumatopsyche banksi Mosely, 1942
 - Cheumatopsyche dhanikari Malicky, 1979
 - Cheumatopsyche erawan Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Cheumatopsyche globosa Ulmer, 1910
 - Cheumatopsyche jaekam Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Cheumatopsyche kahat Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Cheumatopsyche naphis  Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Cheumatopsyche peirithoos Malicky & Changthong, 2005
 - Cheumatopsyche pison Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Cheumatopsyche saiyok Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Cheumatopsyche theophane Malicky & Prommi, 2006
สกุล Diplectrona
 - Diplectrona aurovittata Ulmer, 1906
 - Diplectrona burha Schmid, 1961
 - Diplectrona dulitensis Kimmins, 1955
 - Diplectrona erinya Malicky, 2002
 - Diplectrona eurydike Malicky & Chantaramongkol, 2002
 - Diplectrona extrema Banks, 1920
 - Diplectrona gombak Oláh, 1993
 - Diplectrona harpyia Malicky & Chantaramongkol, 2002
 - Diplectrona hermione Malicky & Chantaramongkol, 2002
 - Diplectrona joannisi Navás, 1932
สกุล Hydromanicus
 - Hydromanicus almansor Malicky, 1993
 - Hydromanicus chattrakan Chantaramongkol & Malicky, 1995
 - Hydromanicus inferior Chantaramongkol & Malicky, 1995
 - Hydromanicus luctuosus Ulmer, 1905
 - Hydromanicus malayanus Banks, 1931
 - Hydromanicus punctosalis Mey, 1996
สกุล Hydropsyche
 - Hydropsyche eliphas Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Hydropsyche formosana Ulmer, 1911
 - Hydropsyche tetrachotoma Li & Tian, 1990
 - Hydropsyche theman Malicky & Chantaramongkol, 2009
สกุล Macrostemum
 - Macrostemum albardana  Banks, 1931
 - Macrostemum bellerophon Malicky & Chantaramongkol, 1998
 - Macrostemum dohrni Ulmer, 1905
 - Macrostemum fastosum Walker, 1852
 - Macrostemum fenestratum Albarda, 1887
 - Macrostemum floridum Navás, 1929
 - Macrostemum hestia Malicky & Chantaramongkol, 1998
 - Macrostemum indistinctum Banks, 1911
 - Macrostemum midas Malicky & Chantaramongkol, 1998
 - Macrostemum punctatum Betten, 1909
 - Macrostemum seba Malicky & Prommi, 2009
สกุล Oestropsyche
 - Oestropsyche vitrina Hagen, 1859
สกุล Polymorphanisus
 - Polymorphanisus astictus Navás, 1923
 - Polymorphanisus muluensis Barnard, 1980
 - Polymorphanisus nigricornis Walker, 1852
 - Polymorphanisus ocularis Ulmer, 1906
 - Polymorphanisus unipunctus Banks, 1939
สกุล Potamyia
 - Potamyia chaos Malicky & Thani, 2000
 - Potamyia dryope  Malicky & Thani, 2000
 - Potamyia elektra Malicky & Chantaramongkol, 2001
 - Potamyia epigona Malicky & Chantaramongkol, 2001
 - Potamyia euadne Malicky & Saengpradab, 2001
 - Potamyia flavata Banks, 1934
สกุล Pseudoleptonema
 - Pseudoleptonema erawan Malicky & Chantaramongkol, 2001
 - Pseudoleptonema quinquefasciatum Martynov, 1935
 - Pseudoleptonema supalak Malicky & Chantaramongkol, 1998
สกุล Trichomacronema
 - Trichomacronema paniae Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Trichomacronema tamdao Malicky, 1998


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น