วงศ์ Ituridaeสกุล Itura
 - Itura aurita (Ehrenberg, 1830)
 - Itura symmetrica  Segers, Mbogo & Dumont, 1994


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น