วงศ์ Laophontidaeสกุล Onychocamtus
 - Onychocamtus mohammed (Blanchard & Richard, 1891)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น