วงศ์ Leptestheriidaeสกุล Leptestheria
 - Leptestheria serracauda Rogers, Dadseepai & Sanoamuang, 2016


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น