วงศ์ Leptophlebiidae

ตัวอ่อน: รูปร่างค่อนข้างทรงกระบอกไปจนถึงแบนทางด้านบน-ล่าง หัวค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ เหงือกอยู่บนปล้องท้องที่ 1-6 หรือ 1-7 หรือ 2-7 รูปร่างหลายแบบเช่น รูปร่างแบบใบไม้ เป็นแฉก เป็นเส้น เป็นริ้วคล้ายขนนก เป็นริ้ว 3 แฉก แพนหางยาวมี 3 เส้น มักพบในลำธารและแม่น้ำขนาดเล็ก ตัวอ่อนขูดกินซากอินทรีย์ สาหร่าย และไดอะตอม สมาชิกวงศ์นี้มีความทนทานต่ำ (นฤมล แสงประดับ, 2548; บุญเสถียร บุญสูง, 2557)

สกุล Choroterpes
 - Choroterpes (Dilatognathus) sp. 
สกุล Gilliesia
 - Gilliesia ratchaburiensis  Boonsoong & Sartori, 2015
สกุล Sangpradubina
 - Sangpradubina thailandica  Boonsoong & Sartori, 2016


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น