วงศ์ Lestidaeสกุล Indolestes
 - Indolestes birmanus (Selys, 1891)
สกุล Lestes
 - Lestes dorothea Fraser, 1924
 - Lestes elatus Hagen in Selys, 1862


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น