วงศ์ Limnocentropodidaeสกุล Limnocentropus
 - Limnocentropus apollon  Malicky, 1999
 - Limnocentropus auratus Malicky & Chantaramongkol, 1989
 - Limnocentropus hysbald Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Limnocentropus inthanonensis Malicky & Chantaramongkol, 1989
 - Limnocentropus sammuanensis Malicky & Chantaramongkol, 1989
 - Limnocentropus siribhumensis  Malicky & Chantaramongkol, 1989


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น