วงศ์ Lynceidaeสกุล Lynceus
 - Lynceus planifascius Rogers, Saengphan, Thaimuangphol & Sanoamuang, 201
 - Lynceus spinimanus Rogers, Saengphan, Thaimuangphol & Sanoamuang, 2016


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น