วงศ์ Mesoveliidaeสกุล Mesovelia
 - Mesovelia horvathi Lundblad, 1933
 - Mesovelia vittigera Horváth, 1895


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น