วงศ์ Micronectidaeสกุล Micronecta
 - Micronecta fugitans Breddin, 1905
 - Micronecta gutattostriata Lundblad, 1933
 - Micronecta haliploides Horváth, 1904
 - Micronecta lemnae Nieser, 2000
 - Micronecta ludibunda Breddin, 1905
 - Micronecta ornitheia Nieser, Chen & Yang, 2005
 - Micronecta polhemusi Nieser, 2000
 - Micronecta quadristrigata Breddin, 1905
 - Micronecta scutellaris (Stål, 1858)
 - Micronecta siva (Kirkaldy, 1897)
สกุล Synaptonecta
 - Synaptonecta issa (Distant, 1910)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น