วงศ์ Naucoridae

มวนตะพาบหรือมวนจาน ตัวแบนกว้าง ขาคู่หน้าเป็นขาจับ femur แผ่กว้าง อาศัยอยู่ใต้ก้อนหินในลำธาร หรือเกาะตามพื้นน้ำในบ่อบึง (นฤมล แสงประดับ, 2548)

สกุล Cheirochela
 - Cheirochela thailandana Polhemus, Polhemus & Sites, 2008
สกุล Ctenipocoris
 - Ctenipocoris asiaticus Montandon, 1897
สกุล Gestroiella
 - Gestroiella limnocoroides Montandon, 1897
 - Gestroiella siamensis Polhemus, Polhemus & Sites, 2008
สกุล Heleocoris
 - Heleocoris bengalensis montandoni Lundblad, 1933
 - Heleocoris strabus Montandon, 1879
สกุล Naucoris
 - Naucoris scutellaris Stål, 1860
 - Naucoris sigaloeis La Rivers, 1974


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น