วงศ์ Nemouridaeสกุล Indonemoura
 - Indonemoura auberti Sivec & Stark, 2010
 - Indonemoura bilobata Sivec & Stark, 2010
 - Indonemoura chantaramongkolae Sivec & Stark, 2010
 - Indonemoura forcipata Sivec & Stark, 2010
 - Indonemoura horvati Sivec & Stark, 2010
 - Indonemoura javanica (Banks, 1920)
 - Indonemoura malickyi Sivec & Stark, 2010
 - Indonemoura reducta Sivec & Stark, 2010
 - Indonemoura rostrilobata Sivec & Stark, 2010
สกุล Nemoura
 - Nemoura neospiniloba Sivec & Stark, 2010
 - Nemoura raptoraloba Sivec & Stark, 2010
 - Nemoura spinacerca Sivec & Stark, 2010
สกุล Protonemura
 - Protonemura filigerai Kawai, 1969
สกุล Sphaeronemoura
 - Sphaeronemoura inthanonica Shimizu & sivec, 2001
 - Sphaeronemoura malickyi Sivec & Stark, 2010
 - Sphaeronemoura poda Sivec & Stark, 2010
 - Sphaeronemoura spinacercia Sivec & Stark, 2010


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น