วงศ์ Notonectidae

มวนกรรเชียง มีรูปร่างยาว ขาคู่หลังยาวมีลักษณะคล้ายใบพาย หงายท้องขณะว่ายน้ำ อาศัยอยู่ในบ่อ บึง มวนเป็นผู้ล่า (นฤมล แสงประดับ, 2548)

สกุล Anisops
 - Anisops breddini Kirkaldy, 1901
 - Anisops nigrolineata Lundblad, 1933
สกุล Enithares
 - Enithares ciliata (Fabricius, 1798)
 - Enithares mandalayensis Distant, 1910
 - Enithares metallica Brooks, 1948
 - Enithares stridulata Brooks, 1948
สกุล Nychia
 - Nychia sappho Kirkaldy, 1901


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น