วงศ์ Odontoceridaeสกุล Inthanopsyche
 - Inthanopsyche angkangensis Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Inthanopsyche trimeresuri Malicky, 1989
สกุล Lannapsyche
 - Lannapsyche chantaramongkolae Malicky, 1989
สกุล Marilia
 - Marilia mogtiana Malicky, 1989
 - Marilia sumatrana Ulmer, 1951
สกุล Phraepsyche
 - Phraepsyche danaos Malicky & Sompong, 2000
สกุล Psilotreta
 - Psilotreta abudeb Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Psilotreta assur Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Psilotreta baureo Malicky, 1989
 - Psilotreta illuan Malicky, 1989
 - Psilotreta quin Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Psilotreta watananikorni Malicky & Chantaramongkol, 1995


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น