วงศ์ Parastenocarididaeสกุล Asiacaris
 - Asiacaris dispar Cottarelli, Bruno & Berera, 2010


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น