วงศ์ Platystictidaeสกุล Drepanosticta
 - Drepanosticta anascephala Fraser, 1933
 - Drepanosticta khaochongensis Asahina, 1984
 - Drepanosticta sharpi (Laidlaw, 1907)
สกุล Protosticta
 - Protosticta curiosa Fraser, 1934
 - Protosticta grandis Asahina, 1985
 - Protosticta khaosoidaoensis Asahina, 1984
 - Protosticta medusa Fraser, 1934


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น