วงศ์ Pleidaeสกุล Paraplea
 - Paraplea frontalis (Fieber, 1844)
 - Paraplea liturata (Fieber, 1844)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น