วงศ์ Psephenidaeสกุล Dicranopselaphus
 - Dicranopselaphus bicolor Lee et Yang, 1996
 - Dicranopselaphus doiinthanonus Lee et Yang, 1996
 - Dicranopselaphus fangensis Lee et Yang, 1996
 - Dicranopselaphus yamasakii Lee and Yang, 1996
สกุล Jinbrianax
 - Jinbrianax major (Pic, 1913)
 - Jinbrianax metallicus (Pic, 1922)
 - Jinbrianax schillhammeri Lee, Satô et Yang, 1999
สกุล Macroeubria
 - Macroeubria bella Lee, Yang et Satô, 1999
 - Macroeubria contracta Lee, Yang et Satô, 1999
 - Macroeubria diffusa Lee, Yang et Satô, 1999
 - Macroeubria fulva Lee, Yang et Satô, 1999
 - Macroeubria impressicollis Pic, 1934
สกุล Microeubria
 - Microeubria hajeki Lee, 2016
สกุล Odontanax
 - Odontanax thai Lee, Satô et Yang, 2000
สกุล Schinostethus
 - Schinostethus flabellatus Lee, Yang et Brown, 1993
 - Schinostethus nigricornis Waterhouse, 1880
 - Schinostethus notatithorax (Pic, 1923)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น