วงศ์ Sericostomatidaeสกุล Gumaga
 - Gumaga orientalis Martynov, 1935


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น