วงศ์ Sialidae

ตัวอ่อน: รยางค์เป็นเส้นยื่นออกมาทางด้านข้างของปล้องท้องที่ 1-7 แต่ละเส้นประกอบด้วย 4-5 ข้อ (นฤมล แสงประดับ, 2548) ตัวอ่อนมีความทนทานต่อมลพิษ โดยมีรายงานพบตัวอ่อนแมลงในวงศ์นี้เป็นกลุ่มเด่นบริเวณลำธารต้นน้ำที่มีการปนเปื้อนของสารหนูจากการทำเหมือง (Sangpradub, 2017)

สกุล Indosialis
 - Indosialis bannaensis Liu, Yang & Hayashi, 2006


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น