วงศ์ Spongillidaeสกุล Corvospongilla
 - Corvospongilla siamensis Manconi & Ruengsawang, 2012
สกุล Eunapius
 - Eunapius carteri  (Bowerbank, 1863)
 - Eunapius potamolepis (Annandale, 1918)
สกุล Spongilla
 - Spongilla alba Carter, 1849
 - Spongilla lacustris (Linnaeus, 1759)
สกุล Stratospongilla
 - Stratospongilla indica  (Annandale, 1908)
สกุล Umborotula
 - Umborotula bogorensis  (Weber, 1890)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น