วงศ์ Stenopsychidae

ตัวอ่อน: ตัวมีขนาดใหญ่ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ลักษณะที่เด่นชัดคือหัวมีความยาวมากกว่าความกว้าง มีแผ่นแข็งปกคลุมอกปล้องหน้า ริมฝีปากบนเป็นแผ่นแข็งมีเยื่อบริเวณขอบและขนสั้นจำนวนมาก ซึ่งช่วยในการกินอาหาร ตัวอ่อนสร้างที่อยู่อาศัยใต้ก้อนหิน หรืออยู่ทางด้านข้างของก้อนหินในบริเวณน้ำไหลแรง ที่อาศัยหรือรังมักประกอบด้วยก้อนหินขนาดกลางสองก้อนยึดติดกันด้วยไยไหม หรือก้อนหินขนาดกลางยึดติดกันกับก้อนหินขนาดใหญ่ กรองกินสารอินทรีย์ สาหร่าย ไดอะตอม สมาชิกในวงศ์นี้มีความทนทานต่ำ (นฤมล แสงประดับ, 2548; บุญเสถียร บุญสูง, 2557)

สกุล Stenopsyche
 - Stenopsyche benaventi Navás, 1934
 - Stenopsyche brevata Tian & Zheng, 1989
 - Stenopsyche griseipennis McLachlan, 1866
 - Stenopsyche haimavatika Schmid, 1969
 - Stenopsyche hamata Navás, 1930
 - Stenopsyche himalayana Martynov, 1926
 - Stenopsyche lanceolata Hwang, 1963
 - Stenopsyche siamensis Martynov, 1931


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น