วงศ์ Synchaetidaeสกุล Ploesoma
 - Ploesoma hudsoni (Imhof, 1891)
 - Ploesoma lenticulare Herrick, 1885
สกุล Polyarthra
 - Polyarthra euryptera Wierzejski, 1891
 - Polyarthra longiremis Carlin, 1943
 - Polyarthra major Burckhardt, 1900
 - Polyarthra minor Voigt, 1904
 - Polyarthra remata Skorikov, 1896
 - Polyarthra vulgaris Carlin, 1943
สกุล Synchaeta
 - Synchaeta longipes Gosse, 1887
 - Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832
 - Synchaeta stylata Wierzejski, 1893


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น