วงศ์ Trichocercidaeสกุล Trichocerca
 - Trichocerca abilioi Segers & Sarma, 1993
 - Trichocerca bicristata (Gosse, 1887)
 - Trichocerca bidens (Lucks, 1912)
 - Trichocerca braziliensis (Murray, 1913)
 - Trichocerca capucina (Wierzejski & Zacharias, 1893)
 - Trichocerca chattoni (de Beauchamp, 1907)
 - Trichocerca collaris (Rousselet, 1896)
 - Trichocerca cylindrica (Imhof, 1891)
 - Trichocerca dixonnuttalli (Jennings, 1903)
 - Trichocerca elongata  (Gosse, 1886)
 - Trichocerca flagellata Hauer, 1937
 - Trichocerca hollaerti De Smet, 1990
 - Trichocerca insignis (Herrick, 1885)
 - Trichocerca insulana (Hauer, 1937)
 - Trichocerca longiseta (Schrank, 1802)
 - Trichocerca mus Hauer, 1938
 - Trichocerca obtusidens (Olofsson, 1918)
 - Trichocerca orca (Murray, 1913)
 - Trichocerca porcellus (Gosse, 1851)
 - Trichocerca pusilla (Jennings, 1903)
 - Trichocerca rosea (Stenroos, 1898)
 - Trichocerca rousseleti (Voigt, 1902)
 - Trichocerca ruttneri Donner, 1953
 - Trichocerca siamensis  Segers & Pholpunthin, 1997
 - Trichocerca similis (Wierzejski, 1893)
 - Trichocerca similis grandis Hauer, 1965
 - Trichocerca simoneae De Smet, 1990
 - Trichocerca stylata  (Gosse, 1851)
 - Trichocerca tenuidens (Hauer, 1931)
 - Trichocerca tenuior  (Gosse, 1886)
 - Trichocerca tigris (Müller, 1786)
 - Trichocerca vernalis (Hauer, 1936)
 - Trichocerca voluta (Murray, 1913)
 - Trichocerca weberi  (Jennings, 1903)
สกุล TrichTrichocerca
 - Trichocerca scipio (Gosse, 1886)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น